ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการพิจารณาไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้านโดยใช้วิธีพิจารณาคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ตามประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การเปิดให้บริการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Dissease : Covid-19)

image เอกสารแนบ