Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court
News
นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะมัคคุเทศก์ และข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับคณะสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้กฎหมายและศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดนนทบุรี ณ อาคารศาลจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 นาฬิกา นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ผู้ประนีประนอม ผู้ให้คำปรึกษา มัคคุเทศก์ และข้าราชการศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมโครงการดนตรีในสวน ชวนไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ศาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3 โดยโครงการดนตรีในสวน ชวนไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้คู่ความผู้มีอรรถคดีและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงและเข้าใจกระบวนการ การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและเป็นการสร้างสุนทรียภาพ ผ่อนคลายความตึงเ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 นาฬิกา นายสมบัติ พฤฒิพงศ์ภัค ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนงาน จัดโครงการสร้างความสุขสันต์สานสัมพันธ์ความสามัคคี กิจกรรม Happy Birthday ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานให้เกิดความรักและความสามัคคีในองค์กร ณ อาคารศาลจังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00-16.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการ “คัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567” โดยมีนายกันตภณ เอมครุฑ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ผู้กล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีนายสุบิน โพธิ์ใจพระ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนและบุคลากรของศาลจังหวัดนนทบุรีให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยการบริหารจัดการขยะภายในหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง เน้นลดปริมาณขยะ ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริการขอคัดถ่ายเอกสารในคดีออนไลน์ผ่านระบบ CIOS
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ขั้นตอนการพิจารณาคคีออนไลน์ (กรณีสืบพยานสองฝ่าย) ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีไตรสวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว)

           

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image